Slovník svářeče a svářečky

Slovník a technické výrazy svářeče a svářečky

Svařování nebo sváření = práce nebo zábava. Pod odkazem najdeš historii sváření, způsoby svařování dle směru či polohy, tavné nebo tlakové svařování, něco o bezpečnosti při sváření ale i o kvalitě svařování.

Svářeč při práci

Názvosloví svářeče:

Svářeč = většinou borec nebo borkyně 

Svařovací zdroj = svářečka, invertor, trafo, mašina, bedna

Inventor ( chybně nazývaný invertor ) = Svařovací invertor je zřízení, které usměrní přímo běžné síťové napětí, toto usměrněné napětí potom elektronický obvod přemění na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí se transformuje a usměrní na stejnosměrné napětí použitelné pro sváření, tzv. DC napětí. Ve zvláštních případech se ponechá výstup střídavý AC nebo, u moderních přístrojů, se elektronicky přepíná polarita, potom mluvíme o střídavém výstupním napětí AC

MMA = sváření elektrickým obloukem a tavící se obalenou elektrodou

MIG/MAG = svařování elektrickým obloukem a tavícím se přídavným materiálem v ochranné atmosféře plynu

TIG/WIG = sváření elektrickým obloukem, netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a tavícím se přídavným materiálem

Svařování plamenem - autogenní sváření = tavení přídavného materiálu plamenem

Pájení = spojování materiálů roztaveným přídavným materiálem, například mosaz

Přídavný materiál = drát, elektroda, mosaz

Inertní plyn = CO2, Argon, směsný svářecí plyn

Směsný svářecí plyn = směs více plynů v jednom ( CO2+Argon), (CO2+Argon+Kyslík) a mnoho dalších směsí

Autogen = hořlavý plyn ( AcetylenPropanPropan-butan) a hoření podporující plyn ( Kyslík ) 

Tlaková lahev = láhev, flaška, bomba

Revize svářečky = Činnost prováděná při kontrole svářečky a zkoušením se zjišťuje stav elektrického zařízení zdroje svařovacího proudu z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi svářečky. Výsledkem revize svářečky je stav zařízení svářečky z hlediska bezpečnosti. V případě prováděné komplexní revize je výsledkem bezpečný stav svářečky i plně funkční stav z hlediska svařovacích parametrů elektrického oblouku. Přitom bezpečnost elektrického zařízení je schopnost neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo vyvolanými účinky elektřiny

Oprávnění ke svařování = osoby se svářečskými doklady, osoby ve výcviku pod dohledem instruktora, žáci pod dohledem učitele svařování

Platnost svářečského oprávnění = potvrzení o přezkoušení z BOZP každé 2 roky, potvrzení o zdravotní způsobilosti 1x za 5 let, nad 50 let 1x za 2 roky

Podmínky pro zahájení svařování = zařízení nesmí vykazovat závady, stanovení požárně bezpečnostních opatření

Rizika při svařování = úraz elektrickým proudem, vznik požáru, popálení, rozstřik kovu a úlomky strusky, škodlivé účinky záření, hluk a mikroklimatické podmínky

Svářečské pracoviště = vymezený prostor pro svařování ať stálý nebo přechodný
- stálé pracoviště 15 m3 volného prostoru na jednoho svářeče
- přechodné pracoviště 2 m2 volné podlahové plochy na jednoho svářeče
- stálé pracoviště má mít nucené větrání nebo odsávání
- vybaveno vždy hasícím přístrojem minimálně 5 kg

Osobní ochranné pomůcky svářeče = svářečský oděv, pracovní obuv, kožená zástěra, kožené kamaše, svářečské rukaviceochranná kukla nebo štítochranné brýle, ochranná čepice

Funkce obalu elektrody = umožní zapálení oblouku a jeho hoření, brání přístupu atmosféry do svarové lázně, vytváří strusku, přidává legující prvky do svarové lázně

 

Funkce a označení svářeček:

Zatěžovatel = Svářečka má například udávaný zatěžovatel: 160A při 20% a 92A při 60%. Tento konkrétní parametr znamená, že při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 160A 2 minuty, potom ponechat pauzu k ochlazení 8 minut. Nebo svařovat proudem 92A po dobu 6 minut a potom udělat pauzu na chlazení 4 minuty. 10 minut = 100% Samozřejmě pokud je teplota okolí nižší než 40°C jsou parametry zatěžovatele násobně příznivější

AAE = Auto Arc Extinction - automatické zhášení oblouku

ANTI - STICK = Při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A

ARC FORCE = Elektronická funkce zajišťující stabilitu hořícího elektrického oblouku.

BURN BACK = Nastavitelná doba dohoření svařovacího drátu od vypnutí spínače hořáku pro tzv. vyplnění kráteru svaru

CYCLE = Možnost přepínání mezi dvěma nastavenými proudy - vhodné pro materiály s různou tloušťkou

SLOPE DOWN = Funkce umožní postupný pokles nastaveného svařovacího proudu v momentě uvolnění tlačítka svařování na hodnotu základního proudu

DPC = Dynamic Power Control - dynamické omezení příkonů svařovacího stroje

EASY PULSE = Svařování s přednastaveným pulzním proudem

EASY USE = Zabezpečuje jednoduché a přehledné ovládání

END CURRENT = Nastavení koncového proudu

FEED BACK = Automatická stabilizace rychlosti posuvu drátu

GENERÁTOR = Pro svařování metodou MMA v podmínkách, kde není možné připojení ke standardnímu zdroji elektrické energie

HOT START = Funkce usnadňující zapálení elektrického oblouku zvýšením startovacího proudu

JOB MODE = Možnost uložení vlastních programů

LIFT ARC = Dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG "náškrabem". Nízké opotřebení wolframové elektrody

PULS BALANCE = U svařování hliníku možnost změnit časový poměr mezi kladným a záporným napětím na wolframové elektrodě

PFC = Technologie PFC zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísavém napětí v el. síti a to i při použití dlouhých prodlužovacích kabelů a při využití elektrocentrály, aniž by byl zjevný jakýkoliv rozdíl na oblouku

REMOTE CONTROL = Dálkové ovládání, obvykle se takto označuje konektor pro připojení dálkového ovladače - dálkového regulátoru svařovacího proudu

RESTORE PROGRAM = Jednoduchý a rychlý návrat do původního nastavení

SOFT START = Měkký start svařovacího procesu. Funkce zajišťuje pomalý náběh svařovacího zdroje po zapnutí, čímž se zamezuje vypadávání jističů

SPOT TIME = Bodové svařování

SHORT ARC = krátký oblouk - týká se metody MIG-MAG a je to režim odtavování drátu kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni. (až 200x za sekundu) Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny. Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, výhodou je menší přenos tepla do svařence a dobře ovladatelná lázeň

SPREY ARC = rozstřikovaný oblouk - týká se metody MIG-MAG a je to režim tavení drátu při vyšších proudech a napětí s porovnáním s režimem Short arc a hrot drátu nepřichází do styku s tavnou lázní – z ní vychází oblouk , prostřednictvím kterého přechází kovové kapky pocházející z nepřetržitého tavení drátu, tedy bez výskytu zkratů

SYNERGIC = Automatické nastavení svařovacích parametrů

TEST GAS = Funkce pro nastavení průtoku plynu

TIG PULS = Pro svařování tenkých materiálů; snížení vneseného tepla do svařovaného materiálu ⇒ menší deformace

UP - DOWN = Dálkové ovládání pro plynulé nastavení parametrů v rukojeti hořáku

VRD. = Bezpečnostní systém MMA - v klidovém stavu je na výstupních svorkách 15 V - invertor je vypnut; při dotyku elektrodou se invertor automaticky zapne

Transferovaný oblouk = Elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a základním materiálem, použití pro vodivé materiály

Netransferovaný oblouk = Elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a výstupní tryskou = anodou hořáku, pro nevodivé materiály a nanášení povlaků

Evropské normy CE = Zaručují kvalitu konstrukce, chemické a mechanické vlastnosti a dostatečnou úroveň bezpečnosti. Tyto normy stanoví konstrukci zařízení podle směrnic EU

Předfuk - Pre Gas Time = Zajišťuje včasnou přítomnost ochranného plynu při zahájení svařování, čímž zabraňuje počáteční oxidaci svaru

Dofuk - Post Gas Time = Zajišťuje přítomnost ochranného plynu po ukončení svařování a zabrání tak oxidaci konce svaru

Předehřátí = Umožňuje umístění na místě svaru a předehřátí svařovaného kovu

Nárůst proudu - náběh = Umožňuje postupné dosažení svařovacího proudu

Pokles proudu - doběh = Zamezuje tvorbě kráteru (staženiny) na konci svaru po ukončení svařování

Nastavení závěru = Umožňuje pomalejší ochlazení tavné lázně a výběr svařovacího cyklu "měkčí oblouk", který je velmi vhodný při svařování na místě

CITOSTEP = Používá se pro nastavení dvou odlišných úrovní proudu pomocí signálu z tlačítka hořáku

Vyvážení = Umožňuje svařování s použitím střídavého proudu (u lehkých slitin) buď pro čištění, nebo provaření

Pulzní systém = Zamezuje zborcení tavné lázně během svařování tenkých plechů přechodem z vysoké hodnoty proudu ( hot time ) na nízkou hodnotu ( cold time )

Stehování = Šetří čas během bodového svařování tím, že není nutné provádět celý svařovací cyklus

HF Start - Vysokofrekvenční zapalování oblouku = Vysokofrekvenční zapálení oblouku bez dotyku wolframové elektrody se svařencem prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením

Kontaktní zapálení oblouku = Systém pro okamžité zapálení oblouku při zdvižení hořáku po kontaktu wolframové elektrody se svařencem. Tento režim se používá pro zapalování v prostorách citlivých na vysokofrekvenční rušení

Obdélníkové vlny = U střídavého proudu zajišťuje obdélníkový tvar proudových vln, vynikající stabilitu oblouku a zamezuje přerušení oblouku při změně směru proudu

Třída krytí IP = První číslice určuje maximální průměr předmětu, který by mohl proniknout do zařízení a přijít do kontaktu s nebezpečnou součástkou. Druhá číslice určuje úroveň ochrany proti padajícímu dešti

PULZ = Je funkce svářečky, která umí změnit průběh svařovacího proudu na pulsující. Pulsy se odehrávají v kladné půlvlně svářecího proudu. Sváření se odehrává v modifikované formě režimu takzvaně spray arc. Svářecí proud pulsuje z minimální hodnoty na maximální a frekvence pulsů se dá nastavit. Tuto funkci používají svářečky TIG i svářečky MIG-MAG. Tato funkce umožňuje lépe svařovat tenké materiály. Průběh svařovacího procesu je následující. Zapálí se oblouk ve fázi minimálního svařovacího proudu a nahřívá se svařenec. V momentě maximální hodnoty svářecího proudu dochází k odtavení kapky svářecího drátu ( MIG-MAG ) a nánosu na svařenec. Pulsace je nastavitelná obvykle v rozmezí 30 - 300 Hz

2T/4T - režim dvoutakt - čtyřtakt = Dvoutakt - stisknutím tlačítka na hořáku se uvede svářečka do chodu, puštěním tlačítka se zastaví. Používá se u krátkých svárů. Čtyřtakt - stisknutím tlačítka se spustí stroj a pak se tlačítko uvolní a svářečka zůstává v činnosti. Dalším stisknutím a uvolněním se svářečka zastaví. Tento režim se používá při dlouhých svárech, aby nebolel prst. Funkce Čtyřtakt bývá doplňována ještě funkcí Bi-Level, uvádí se do činnosti krátkým zmáčknutím ovládacího tlačítka

Bi-Level = Tato funkce umožňuje ovládacím tlačítkem v průběhu svařování přepínat hodnotu svařovacího proudu ve dvou úrovních. První úroveň je normální nastavený svařovací proud, druhá hodnota je proud nižší, nastavený obsluhou, až na úroveň proudu Ibase

Tepelná ochrana = Je systém, který zajistí ochranu částí a tím celého zdroje svařovacího proudu před nadměrnými teplotami vyplývajícími z určitých podmínek tepelného přetížení

Napětí na prázdno = Je napětí mezi výstupními svorkami vyjádřeno ve voltech - V

 

 

Druhy obalu svářecích elektrod

 • Kyselý K – použití pro střídavý i stejnosměrný proud (elektroda připojení záporný pól), vyšší svařovací proud, řídká lázeň, velký průvar, obtížná práce v polohách
 • Bazický B – nejpoužívanější, použití pro stejnosměrný proud (elektroda připojení + pól), vhodný pro svařování v polohách, malá hloubka závaru
 • Celulózový C - použití pro střídavý i stejnosměrný proud, vhodný pro svařování v polohách, velká hloubka závaru, nižší houževnatost, hrubý povrch
 • Rutilový R - použití pro střídavý i stejnosměrný proud, malá hloubka závaru, použití pro tenké plechy, kořenové housenky a lepší v polohách než kyselý obal

Zdroje svařovacího proudu

 • Točivé ( Triodyn ) – těžké, hlučné, vysoká spotřeba el. energie
 • Transformátory – zdroje střídavého proudu, jen hobby použití
 • Usměrňovače – obsahují transformátor, usměrňovací můstek a tlumivku
 • Invertory – perspektivní zdroj, jde v podstatě o usměrňovač, který je až 10x lehčí než klasický při stejném výkonu

Vady při svařování a jejich předcházení

 • Plynové dutiny – řádné očištění materiálu, použít vysušené elektrody, zvolit správné parametry svařování
 • Struskové vměstky – řádné očištění svarové housenky, struska nesmí předběhnout oblouk, malý svařovací proud
 • Neprovařený nebo proteklý kořen – řádná příprava ploch, zvolit optimální parametry svařování
 • Studený spoj - zvolit optimální parametry svařování
 • Trhliny – zamezit rychlému ochlazení svarku, při ukončení svaru vyplnit koncový kráter
 • Zápaly – snížit intenzitu svařovacího proudu
 • Nadměrné převýšení – správná velikost výplňové vrstvy, správná postupová rychlost, menší průměr elektrody
 • Přesazení – správně provést stehování
 • Rozstřik – dodržet polaritu svařovacího proudu

Názvosloví svaru

 • Svar – část svarového spoje, která byla při svařování roztavena
 • Svarek – výrobek zhotovený svařováním
 • Základní materiál – materiál svařovaných částí
 • Tepelně ovlivněná oblast – část základního materiálu, která nebyla roztavená, ale změnila vlastnosti
 • Hranice ztavení – hranice základního materiálu a svarového kovu
 • Hloubka závaru – největší hloubka roztavení základního materiálu
 • Kořen svaru – část svaru nejvzdálenější od povrchu
 • Úhel zkosení – úhel mezi úkosem a plochou čela
 • Úhel rozevření – úhel mezi skosenými částmi svarových ploch
 • Otupení – nezkosená část svarové plochy
 • Svarové plochy – části povrchu základního materiálu, které se zúčastní svařování
 • Housenkasvarový kov navařený při jednom chodu
 • Vrstva – jedna nebo několik housenek umístěných na stejné úrovni příčného řezu svaru
 • Vícevrstvý svar – složený z několika vrstev
 • Krycí vrstva – poslední svarová vrstva tvořící povrch svaru
 • Podložení svaru – zhotovení svarové vrstvy ze strany kořene
 • Svarový kov – přetavený přídavný materiál přivedený do tavné lázně
 • Svarová lázeň – část svarového materiálu v tekutém stavu
 • Přídavný materiál – kov přidávaný do svarové lázně
 • Foukání oblouku – odklonění oblouku působením magnetických polí
 • Přímá polarita – elektroda připojena na záporný pól zdroje
 • Nepřímá polarita – elektroda připojena na kladný pól zdroje

 

Svařitelnosti materiálů

 • Svařitelnost ocelí – do 0,22% C, zlepšení svařitelnosti použít předehřev
 • Svařitelnost litiny – obtížná, teplota tavení 1200 C, předehřev 550 C, přídavný materiál litina se zvýšeným obsahem křemíku, velmi pomalé chladnutí, postup vpřed s tavidlem.
 • Svařitelnost hliníku – teplota tavení 658 C, hlavní problém hliníku při svařování, špatně se odhaduje teplota, není vidět změnu barvy, důležitá příprava ploch, přídavný materiál stejný, nutné použít tavidlo, nestehuje se, redukční plamen, předehřev 300 C.
 • Svařitelnost mědi – teplota tavení 1083 C, pro svařitelnost se provede zkouška, měď se zahřeje a nechá chladnout, je-li křehká nesvařuje se, ale pájí. Při svařování se nestehuje, používá se tavidlo, svary se překovají.
 • Svařitelnost mosazi – teplota tavení asi 900 C, oxidační plamen omezí odpařování zinku, po svaření prokování za studena.
 • Svařitelnost bronzu – teplota tavení asi 900 C, neutrální plamen, předehřev 400 C, nekove se, tavidlo.

Deformace a pnutí

Deformace se projevují nepříznivě změnami tvaru a rozměrů svařovaných dílců. Pnutí naopak podporuje vznik trhlin. Obě záležitosti spolu souvisí. Tenké materiály podléhají deformaci a u tlustých materiálu se projevuje pnutí.

Podle směru rozeznáváme deformace svaru
 • Podélné – v ose svaru
 • Příčné – kolmo na osu svaru
 • Úhlové – změna úhlového sestavení

Postup omezení deformací – omezení tepla do svaru
 • Využití protideformace
 • Upnutí do přípravku
 • Vhodný pracovní postup ( stehování, střídavý nebo vratný krok )
 • Důsledná příprava materiálu

Zkoušky svarů

Zkoušky svarových spojů se dělí na:
 • Zkoušky nedestruktivní – bez porušení materiálu
 • Zkoušky destruktivní – s porušením materiálu

Nedestruktivní zkoušky

1. Vizuální kontrola – zjištění povrchových a kořenových vad
2. Zkouška prozářením – rentgen nebo gama záření (zjištění množství a rozložení vad)
3. Zkouška ultrazvukem – zjišťování vnitřních vad
4. Zkouška magnetická prášková – zjišťování vad v blízkosti povrchu
5. Zkouška barevná kapilární – zvýraznění povrchových vad

Destruktivní zkoušky

1. Příčná tahová zkouška – zkouší se svarový vzorek
2. Zkouška lámavosti – zjišťuje se vznik trhlin v ohybu
3. Zkouška rázem v ohybu – přeražení tyčinky s vrubem
4. Zkoušky tvrdosti – nejčastěji vnikací ( HB, HV, HRC )
5. Makroskopická kontrola – vizuální na příčném řezu vzorku
6. Zkouška rozlomením – zjištění vad v lomové ploše

Slang svářečský:

 • Průvlak = špička, tryska, proudová tryska, hrot
 • Hubice = plynová hubice, roura, trubka..
 • Pružina = pérko
 • Hořák = kabel, tig hořák, hořák tig, hořák co2, svařovací hořák, hořák k svářečce
 • Zemní kabel = zemák, svěrka
 • Držák špičky = držák, mezikus, rozdělovač
 • Rozptylovač plynu = difusor, difuzor, keramika
 • Bowden = spirála, trubička
 • Cylindrická = válcová
 • Krytka hořáku = kryt
 • Upínací pouzdro = kleština, svěrka
 • Izolační kroužek = adaptér
 • Kryt upínacího pouzdra = držák kleštiny
 • Plynová keramická hubice = keramika, růžovka
 • Svářecí samostmívací kukla = svářecí kukla, svářečská kukla, svařovací kukla, samostmívací kukla, svářecí kukla samostmívací, svareci kukla, svářečská kukla, svářečské brýle, svářečská kukla samostmívací, samostmívačka, stmívací svářecí kukla, samozatmívací kukla, stmívací svařovací kukla, samozatmívací svářečská kukla, automatická kukla pro sváření, kukla svářečská, svařovací samostmívací kukla, zatmívací svářecí kukla , kukla TIG, helma svařovací, svářečská helma, svarovaci kukla, svarecska kukla, samostmívací svářecí kukla, kowax kukla
 • Fólie do svářecí kukly = sklo do kukly
 • Vodní chlazení = vodník
 • Cívka svářecího drátu = klubo, špulka
 • Obalené elektrody - elektrody, prskavky, baziky, basiky, rutilky
 • Wolframová elektroda = wolframovka
 • Proudový kabel = prouďák
 • Redukční ventil na tlakovou lahev = redukčák, hodiny
 • Separační sprej = sprej na kuličky, sprej bez silikonu
 • Mořící gel na nerez = mořidlo
 • Rukavice = ruce

Slovník svářeče pro cizince a kolegy v práci:

 • Majitel = napako
 • Ředitel = nemako
 • Náměstek ředitele = jakomako
 • Sekretářka = omako
 • Vrátný = čumako
 • Mistr = mako
 • Dělník = makojakopako
 • Pomocný dělník = amatéro

 

Kdyby jsi měl jakékoli dotazy, máš samozřejmě možnost nás kontaktovat a poradit se telefonem či napsat nám dotaz. Nebo ještě mrkni do sekce FAQ - často kladené otázky na svářecí techniku u svarecikukla.cz

 

 

Sklad svářecí techniky a plynové lahve před ním