Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů píšeme lidsky, nikoli jako právníci, abychom jim všichni rozuměli.

Data v bezpečí a GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Proindustry, s.r.o. IČ: 470 53 518 se sídlem Palachova 456/30, 290 01 Poděbrady (dále jen: „správce“). Tedy my provozovatelé www.svarecikukla.cz

2. Kontaktní údaje nás jako správce jsou:

Adresa: Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk

E-mail: eshop@proindustry.cz

Telefon: +420 325 531 058, +420 725 72 72 79

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. My jako správce zpracováváme osobní údaje, které jsi nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme od tebe získali na základě plnění tvoji objednávky. Tedy nezbytné údaje k vyřízení tvoji objednávky, jako jsou jméno, adresa, e-mail a telefon.

2. My jako správce údajů zpracováváme tvoje identifikační a kontaktní údaje jen pro nezbytné plnění smlouvy, což je tvoje objednávka u nás na e-shopu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování tvých osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi tebou a námi, tedy správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,. To je, když budeš chtít zasílat newsletter a přihlásíš se k němu sám/a při objednávce zboží od nás.
 • tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. To znamená, že pokud si nic od nás neobjednáš ale přihlásíš se jen k zasílání newsletteru.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení tvoji objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a námi jako správcem údajů; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro naše úspěšné vyřízení tvoji objednávky ( jméno, příjmení a adresa, kontakt na tebe), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naši strany jako správce údajů plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění našich dalších marketingových aktivit, pokud si je budeš přát

 3. Ze strany nás jako správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. My jako správce uchováváme tvoje osobní údaje:

 • jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu mezi tebou a námi jako správcem údajů a pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů vyplývajících ( po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu ). 
 • jen po dobu, než je tebou odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě tvého souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, my jako správce, osobní údaje nevratně vymažeme.

V. Příjemci osobních údajů ( naši subdodavatelé )

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, tedy například dopravce, banka nebo platební brána
 • zajišťující služby provozování e-shopu ( Shoptet ) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby

 2. My jako správce nemáme v úmyslu a ani nepředáme osobní údaje do třetí země ( do země mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Tvoje práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máš:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I, bod 2 těchto podmínek.

 2. Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno tvoje právo na ochranu

     osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. My jako správce prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení tvých osobních údajů.

2. My jako správce jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. My jako správce prohlašujeme, že k tvým osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuješ, že jsi se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

2. S těmito podmínkami souhlasíš zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při objednávce. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuješ, že jsi se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

3. My jako správce jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi těchto podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Ti v tom případě zaslat novou verzi těchto podmínek na tvoji e-mailovou adresu, kterou jsi nám jako správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.11.2019.