Skladování lahví se svářecími plyny

Podmínky skladování svářecích plynů v tlakových lahvích

Dnes se podíváme na skladování tlakových lahvích se svářecími plyny. Předpisů pro správné skladování ale i používání plynových lahví je hned několik. My ale vytyčíme zejména body ohledně prostoru skladu a konkrétního umístění lahví se svářecími plyny.

Sklad tlakových lahví s plynem

Tlakové lahve by dle zákona měly být skladovány ve skladu plynů. Je tak nutné vytvořit sklad plynů a v případě velikosti i sklad kolaudovatPodle stavební konstrukce se sklady rozlišují na uzavřené ( sklady uzavřené ze čtyř stran ) a otevřené ( skladování na otevřené ploše s lepší manipulačním prostorem ). 

Objekty skladů musí být jednopodlažní, nepodsklepené a bez půdních prostor. Podlaha skladu nesmí být pod úrovní přilehlého terénu. 

Pro uzavřené sklady technických plynů platí: 

V jedné provozní místnosti umístěné ve vícepodlažním objektu může být nejvýše 12 lahví ( přepočteno na lahve s vnitřním objemem 50 l ) se stejným nebo různým druhem plynu. Jestliže požární úsek obsahuje více provozních místností, nesmí celkový počet lahví v jednom požárním úseku být větší než 24 nádob ( přepočteno na lahve s vnitřním objemem 50 l ) 

V jedné provozní místnosti umístěné v jednopodlažním objektu není pro netoxické a nežíravé plyny počet lahví omezen, pokud mezi jednotlivými skupinami lahví je vzdálenost alespoň 10 metrů. ( u hořlavých a hoření podporujících plynů maximálně 6 lahví u ostatních plynů maximálně 24 lahví )

Dveře skladu musí být označeny bezpečnostními tabulkami s

 • označením druhu skladovaného plynu
 • zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem
 • zákazem vstupu nepovolaným osobám
 • příslušnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 v závislosti na druhu uložených plynů - například: nebezpečí výbuchu

 Bezpečnostní cedulka plyn

Pro otevřené sklady technických plynů platí:

V prostoru otevřeného skladu nádob s plyny se smí společně skladovat všechny druhy plynů ( tedy hořlavé, hoření podporující a interní plyny ), za předpokladu vyčlenění samostatných ploch, které jsou odděleny od sebe plochou pro skladování plynů, nebo uličkou o šířce minimálně 1 metru.

 

Místa, kde je skladování nádob na plyn zakázáno:

 • V bytech 
 • Ve sklepích a suterénních prostorách 
 • Ve sklepě, který je určen pro skladování nápojů, je dovoleno umístit nejvýše dvě provozní a dvě zásobní lahve s výčepním plynem
 • V průchodech a průjezdech nebo jejich bezprostřední blízkosti
 • Na půdách 
 • Na únikových cestách a schodištích
 • V garážích 
 • V kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách
 • V sociálních zařízeních
 • V kotelnách 
 • Ve světlících
 • V objektech s hořlavými konstrukcemi 
 • V nevětraných a obtížně přístupných prostorech
 • Ve veřejně přístupných místech

 Lahve se svářecím plynem Argon

Kde lze umístit lahev s plynem

 • Dočasně v prostoru pracoviště ( pozor, v rámci kterého se využívá kyslík, musí být udržován pořádek a čisto, zejména s ohledem na mastné a organické látky
 • Trvale v prostoru skladu plynů

Podmínky umístění lahve ( lahví ) s plyny

 • Vstupní prostor na pracoviště musí být zřetelně označen bezpečnostními tabulkami určujícími druh skladovaného plynu s nejvýše přípustným počtem umístěných tlakových lahví dle velikosti skladu plynů
 • Samostatně stojící lahve v rámci pracovišť musí být zabezpečeny vhodným způsobem proti pádu
 • Při manipulaci s tlakovými lahvemi a při jejich umístění na pracoviště musí být zachován prostor pro snadný a rychlý únik osob. Lahvemi nesmí být zastavěny hasící přístroje a požární hydranty
 • Prázdné lahve musí být skladovány za stejných podmínek jako lahve plné plynem
 • Povrchová teplota lahví nesmí přesáhnout teplotu + 50°C. Při překročení této hodnoty musí být lahve s plynem vhodným způsobem ochlazovány