Jištění svářečky - vhodný jistič pro svářečku

Jak vybrat vhodný jistič pro svářečku nebo svářecí invertor

Co je jistič nejen pro použití svářečky

Elektrický jistič nebo také ochranný vypínač je elektrická součástka, která zajišťuje nadproudovou ochranu za ním umístěných spotřebičů. Protéká-li jím nevhodný, většinou nadměrný elektrický proud, jistič přeruší jim chráněný elektrický obvod, čímž ochrání před dalším průnikem nebezpečného dotykového napětí, takzvaným nadproudem, což je zkrat nebo přetížení, poškození elektrické instalace nebo samotných zapojených spotřebičů a tím vzniku případného požáru. Po odstranění závady je možné jistič uvést znovu do provozu, takzvaně jej nahodit. Na rozdíl od svého předchůdce, kterou byly pojistky, které bylo nutné vyměnit. 

K překročení hodnoty elektrického proudu může dojít poškozením izolace či průnikem nebezpečného dotykového napětí způsobeného zkratem, například při poškození nebo závadě samotného elektrického spotřebiče. 

Elektrikář a jeho ruce při práci na jističích

Co je proudový chránič

Proudový chránič na rozdíl od jističe, chrání osoby a zvířata před úrazem elektrickým proudem.

Charakteristika jističe pro použití svářečky nebo invertoru

Jistič vypne další průtok elektrického proudu při déletrvajícím vyšším odběru elektrického proudu v obvodu, na který je samotný jistič stavěn a co neboli do jaké hodnoty, má chránit. Odpojení, takzvané spadnutí jističe, je pomocí uvnitř vestavěného bimetalového pásku. Aby nedošlo k samotnému poškození jističe vlivem vysokých zkratových proudů, jsou před jistič/e ještě instalovány nadproudové ochrany - tavné provozní pojistky třídy gG.

U třífázových jističů musí být ještě zajištěno, aby při sepnutí ochrany jedné fáze dojde automaticky k odpojení i zbývajících fází, aby nedošlo k poškození trojfázového spotřebiče, který vyžaduje funkční všechny tři fáze.

Jistič není určen k zapnutí a vypnutí elektrického obvodu. Pro tyto účely se do elektrického obvodu vkládá vypínač.

Typy jističů pro použití svářečky

Jističe jsou vyráběné pro určitý proud Ia , například velikosti 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 až 63 Ampér. Při zkratu, tedy výrazném překročení velikosti proudu na který je jistič vyroben, zajistí jistič pomocí elektromagnetické spouště velmi rychlé ( za 4 až 20 milisekundy ) odpojení kontaktů uvnitř jističe ještě před tím, než samotný proud dosáhne svého maxima.

Při mírném překročení proudu, zhruba do trojnásobku jmenovitého proudu, elektromagnetická ochrana v jističi vůbec nereaguje a teprve se zpožděním ( zhruba 4 sekundy až například po několik minut ) zareaguje proti přetížení. Přesně takový typ jističe umožňuje používat spotřebiče, v našem případě svářečky, které mají při svém používání krátkodobě vyšší odběr proudu, než je dovolený proud jističe.

Jističe jsou proto vyráběny s různými vypínacími charakteristikami, typicky označenými B, C, D nebo Z a G. Jističe typu C a D jsou typicky pomalejší než jističe typu B. Pomalejší znamená, že reagují později a dovolí tak delší dobu zvýšený proud než na jaký je jistič koncipovaný. 

Jistič 16 B

Vypínací charakteristiky jističů vhodné pro použití svářečky a invertoru

  Bjistič vedení, staré značení L
  Jistič velmi rychle vypíná malé nadproudy a to do 0,1 sekundy již při 3 až 5 násobku jmenovitého proudu. Používá se pro jištění zařízení s malou časovou oteplovací konstantou. Takovým zařízením jsou typicky vodiče vedení s malou hmotností. Používá se pro jištění spotřebičů, které mají zapínací proud stejný jako jmenovitý nebo mírně zvýšený. Jsou to například odporové spotřebiče, typicky rychlovarná konvice, vařič, svítidla a žárovky a podobné domácí spotřebiče. Ve většině případů však není vhodný pro svářečky.
  Cmotorový jistič, staré značení M, U
  Tento jistič vypíná do 0,1 sekundy při 5 až dokonce 10 násobku jmenovitého proudu. Je používán pro jištění zařízení s běžnou časovou oteplovací konstantou. Takovými zařízeními a spotřebiči jsou například indukční motory s hmotným rotorem, statorem a kostrou, které odvádějí tepelnou energii vznikající ve vinutí. Používají se pro motory s lehkým i těžkým rozběhem a pro více pólové indukční motory. Dále jsou používány pro zařízení s pulzními zdroji, jako jsou například počítače, které mají při připojení k síti krátký ale vysoký odběr proudu. Podobně se chovají právě i svářečky obecně. Většině moderních invertorových svářeček postačí právě tento jistič charakteristiky C, některým pár vybraným ( označeným PFC ) dokonce stačí jen charakteristika B. Jistič C však pořád není záruka, že jakákoli svářečka bude bez problémů fungovat v jakýmkoli svém nastavení a využití a případně ještě napojená na prodlužovací kabel. Tento jistič typu C se také používá pro jištění zařízení, které mají zapínací proud menší než osminásobek jmenovitého proudu.
  Djistič pro zařízení s velkými zapínacími proudy
  Jistič charakteristiky typu D vypíná do 0,1 sekundy až při 10 až 20 násobku jmenovitého proudu. Vypíná až opravdu větší nadproudy. Používá se pro jištění zařízení, které mají zapínací proud větší než osminásobek či desetinásobek jmenovitého proudu, například transformátory a dvoupólové indukční motory. Typicky se jedná v našem případě o trafo svářečky. Je však nevhodný pro běžné použití například v domácnostech.
  Z a G
  Jističe této charakteristiky vypínají menší nadproudy, než jističe charakteristiky B a to cirka 2 až 3 násobek jmenovitého proudu při faktoru χ=1,35. Typ Z je používán pro ochranu polovodičových součástek nebo napěťového měřicího transformátoru. Typ G pro transformátory a motory s velkými zapínacími proudy.

  Hodnoty a barevné značení jističů

  • Jmenovité napětí určuje, pro jaké napětí je jistič určen
  • Jmenovitý proud udává maximální proud, který jistič trvale propouští, aniž by rozpojil obvod
  • Zkratový proud je maximální proud, který je jistič ještě schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kA). Zkratový proud je dán fázovým napětím sítě a impedancí vypínací smyčky.
  • Vypínací čas udává závislost času vypnutí jističe (obvykle od 0,01 s do 10000 s, tj. 2,78 hod) na velikosti poměrného proudu jističem (obvykle v mezích od 1 In do 80 In)
  • Poměrný proud udává násobek jmenovitého proudu jističe In.

  Barevné značení původních, dříve používaných, pojistek se zachovalo i pro jističe. Moderní jističe pro domovní elektroinstalace se vyrábějí typicky s vypínací schopností 10 kA s barevným značením stejným s keramickými pojistkami. Barvou jističe je označena přímo ovládací páčka jističe nebo je na jističi značící barevný terč. Rozvodné společnosti, v ČR ČEZ Distribuce, vyžaduje před elektroměr montovat výhradně jističe s barevným označením.

  Barevně a hodnotami je jedná o jističe: 2 A je růžová, 4 A hnědá, 6 A zelená, 10 A červená, 13 A písková, 16 A šedá, 20 A modrá, 25 A žlutá, 32 A fialová, 40 A černá, 50 A bílá, 60 a 63 A hnědá (měděná), 80 A stříbrná, 100 A červená a 125 A je žlutá.

  Jistič 16 C

  Na co dbát při výběru svářečky ohledně napájení

  Při výběru svářečky je tedy nejen nutné vybrat svářečku pro svoje potřeby na míru, co chci dělat, jak často, jakým způsobem a kde  ale dbát a myslet i na to, jak = přes jaký jistič bude svářečka napájená a být na to připravený. Svářeč pak nebude překvapený, když při prvním pokusu o zapálení oblouku vypadne jistič nebo dokonce spadne jistič již jen při zapnutí svářečky či dokonce svářečka zavoní kouřem a takzvaně vyhoří už jen při zapnutí do pohotovostního režimu. To není chyba či vada svářečky ale chyba uživatele. 

  Není nic jednoduššího, než si jistič vyměnit na správný. Je to investice v řádu stokoruny. Pozor, tuto výměnu nechat provádět kompetentní osobu k tomu způsobilou!

  Svářečka invertor