Tip! Vřele doporučujeme ✅ svářečky české značky Omicron ! Výhradně všechno do posledního šroubku vyrobeno v ČR ✅.

Reklamační řád a vrácení zboží

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník / spotřebitel má právo bez udání důvodu vrátit zboží, nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svarecikukla.cz, v lhůtě do 15 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do patnácti (15) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka, nejpozději do 30 dnů, odpovídající plné kupní ceně na jím udané číslo bankovního účtu. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud jim vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení zde → Formulář odstoupení od smlouvy

 

Adresa k vrácení zboží bez udání důvodu - odstoupení od smlouvy :

Proindustry, s.r.o.
Drahelická 178
288 02 Nymburk

Otevírací doba: Pondělí až Pátek od 7:00 do 17:00

Kontakty:
eshop@proindustry.cz
telefon: 325 531 058, 725 72 72 79

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.svarecikukla.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv kupujícího, jsou pro kupujícího závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.svarecikukla.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou zákazník uplatňuje, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou. Není-li takový postup možný a nelze-li splnit kupujícího požadavek, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze zboží.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady.

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Zákazník se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy, doklad o koupi, obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu www.svarecikukla.cz spolu s reklamačním formulářem, popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou.

Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Zákazník bude vyrozuměn o vyřešení reklamace primárně e-mailem, nebo telefonicky nebo na dopisem na uvedenou poštovní adresu.

Vzor reklamačního formuláře ke stažení zde → Formulář reklamace zboží

Adresa pro uplatnění reklamace - kam reklamované zboží zaslat či doručit :

Proindustry, s.r.o.
Drahelická 178
288 02 Nymburk


Otevírací doba: Pondělí až Pátek od 7:00 do 17:00

Kontakty:
eshop@proindustry.cz
telefon: 325 531 058, 725 72 72 79

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 15.11.2019

Záruka spokojenosti